മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

modification Edit
    മാറ്റം വരുത്തല്‍, പരിഷ്ക്കരിക്കല്‍


modification Edit
Noun
    the act of making something different (as e.g. the size of a garment)


modification Edit
Noun
    slightly modified copy; not an exact copy
eg: a modification of last year's model


modification Edit
Noun
    the grammatical relation that exists when a word qualifies the meaning of the phrase


modification Edit
Noun
    an event that occurs when something passes from one state or phase to another
eg: the neighborhood had undergone few modifications since his last visit years ago


Entries from Olam Open Database

Modification()::
    വ്യത്യാസം,
Modification(noun)::
    മാറ്റം വരുത്തല്‍,
    വരുത്തിയ മാറ്റം,
    ഭേദപ്പെടുത്തല്‍,
    പരിണാമം,
    രൂപാന്തരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ talent, trauma, അവാരണം, അരിഷ്ടപ്രേമി, ഇന്ദുബിംബം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean