മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

mockery Edit
    പരിഹാസം, വിലക്ഷണപ്രകടനം
    Showing your contempt by derision


mockery Edit
Noun
    showing your contempt by derision


mockery Edit
Noun
    a composition that imitates or misrepresents somebody's style, usually in a humorous way


mockery Edit
Noun
    humorous or satirical mimicry


mockery
    അപഹസനം, അപഹാസം, പാരിഹാസ്യം, ഉപഹാസം, ഹസനം, ഹസം, ഹസിക, ഹസിതം, മക്കാര്‍, ഉപാലംഭം, വിഡംബനം


Entries from Olam Open Database

Mockery(noun)::
    അപഹാസം,
    വിലക്ഷ്‌ണ പ്രകടനം,
    പരിഹാസം,
    അവജ്ഞ,
    ആക്ഷേപം,
    വിഡംബനം,
    തിരസ്‌കാരം,
Mockery(verb)::
    കളിയാക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sectarian, മക്കം, മൂത്തച്ചി, അവിജ്ഞ, അത്രപം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean