മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

mister Edit
    പുരുഷോപചാര പദം


Mister Edit
Noun
    a form of address for a man


Entries from Olam Open Database

Mister(noun)::
    ഒരു പുരുഷനെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന ബഹുമാന വിധം,
    മാന്യന്‍,
    പുരുഷോപചാരപദം,
    ശ്രീമാന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അണുമുഷ്ടിക, അന്യഗ, പ്രാണരോധം, മുല്ലമലര്‍, സ്വര്‍ണ്ണജം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean