മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

miss Edit
    ഉന്നം തെറ്റുക, നഷ്ടപ്പെടുക
    A failure to hit (or meet or find etc), slip


miss Edit
    കുമാരി, അവിവാഹിതകളുടെ മുമ്പില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന ഉപചാരപദം
    A young woman


miss Edit
Verb
    fail to perceive or to catch with the senses or the mind
eg: I missed that remark


miss Edit
Verb
    fail to perceive or to catch with the senses or the mind
eg: She missed his point


miss Edit
Verb
    feel or suffer from the lack of
eg: He misses his mother


miss Edit
Verb
    fail to attend an event or activity
eg: I missed the concert


miss Edit
Verb
    fail to attend an event or activity
eg: He missed school for a week


miss Edit
Verb
    leave undone or leave out
eg: How could I miss that typo?


miss Edit
Verb
    leave undone or leave out
eg: The workers on the conveyor belt miss one out of ten


miss Edit
Verb
    fail to reach or get to
eg: She missed her train


miss Edit
Verb
    be without
eg: There is something missing in my jewelry box!


miss Edit
Verb
    fail to reach
eg: The arrow missed the target


miss Edit
Verb
    be absent
eg: The child had been missing for a week


miss Edit
Verb
    fail to experience
eg: Fortunately, I missed the hurricane


miss Edit
Noun
    a young woman


miss Edit
Noun
    a failure to hit (or meet or find etc)


Miss Edit
Noun
    a form of address for an unmarried woman


miss
    കുമാരി


Entries from Olam Open Database

Miss(noun)::
    അവിവാഹിതയുടെ പേരിനുമുന്പില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന ഉപചാരപദം,
    ഉന്നം പിഴയ്ക്കല്‍,
    അവിവാഹിതയുടെ പേരിനു മുമ്പില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന ഉപചാരപദം,
    കുമാരി,
    അബദ്ധം,
    പിഴ,
    ഹാനി,
    നഷ്‌ടം,
Miss(verb)::
    ഇല്ലാതാവുക,
    പാഴാവുക,
    ഉന്നം തെറ്റുക,
    നഷ്‌ടപ്പെടുക,
    കിട്ടാതിരിക്കുക,
    എത്താതിരിക്കുക,
    വിട്ടുകളയുക,
    ഏല്‍ക്കാതിരിക്കുക,
    കേള്‍ക്കാതെ പോകുക,
    അഭാവം അറിയുക,
    കൈവിട്ടു പോകുക,
    അവസരം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുക,
    കിട്ടാതിരിക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dowel, duplicate, make a mess of, അമരാലയം, അധോദിക്ക്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean