മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

mismanage Edit
    തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക, നിര്‍വ്വഹിക്കുക


mismanage Edit
Verb
    manage badly or incompetently
eg: The funds were mismanaged


Entries from Olam Open Database

Mismanage(verb)::
    തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക,
    ദുര്‍ഭരണം നടത്തുക,
    നിര്‍വ്വഹിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mould, വ്യാതോദം, ഉടയത്, ദിഗ്ദര്‍ശിനി, ഭക്ഷ്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean