മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

misconduct Edit
    ദുര്‍നടത്ത, അപമര്യാദ


misconduct Edit
Noun
    bad or dishonest management by persons supposed to act on another's behalf


misconduct Edit
Noun
    activity that transgresses moral or civil law


misconduct Edit
Verb
    behave badly


misconduct Edit
Verb
    manage badly or incompetently


Entries from Olam Open Database

Misconduct()::
    ദുര്‍ന്നടത്ത,
    നടപടിത്തെറ്റ്,
    ദുഷ്ടപെരുമാറ്റം,
Misconduct(noun)::
    ദുഷ്‌പെരുമാറ്റം,
    ചാരിത്യ്രദൂഷണം,
    ദുഃസ്വഭാവം,
    അപമര്യാദ,
    ദുരാചാരം,
    ദുര്‍ഭരണം,
    അധര്‍മ്മം,
    ശീലക്കേട്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഘ്രിപാനം, മലയത്തി, അമ്പ്, ഉന്മിഷത്ത്, കവല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean