മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

miscellaneous Edit
    പലവകയായ, പല വിധത്തിലുളള


miscellaneous Edit
Adjective
    consisting of a haphazard assortment of different kinds
eg: miscellaneous accessories


miscellaneous Edit
Adjective
    having many aspects
eg: a miscellaneous crowd


Entries from Olam Open Database

Miscellaneous(adjective)::
    വിവിധ തരത്തിലുളള,
    ബഹുവിധ,
    പലവകയായ,
    പല വിധത്തിലുള്ള,
    വിഭിന്നമായ,
    ഇടകലര്‍ന്ന,
    സമ്മിശ്രമായ,
    ബഹുവിധമായ,
    ഭിന്നപ്രകാരമായ,
    കൂട്ടക്കലര്‍പ്പായ,
    നാനാജാതീയമായ,
    വിവിധതരത്തിലുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fiancee, migrate, മെരുക്കുക, പുച്ഛം, തണ്ടപ്പേര്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean