മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

misapprehend Edit
    അന്യഥാ ഗ്രഹിക്കുക, തെറ്റിദ്ധരിക്കുക


misapprehend Edit
Verb
    interpret in the wrong way


Entries from Olam Open Database

Misapprehend(verb)::
    അന്യഥാ ഗ്രഹിക്കുക,
    തെറ്റിദ്ധരിക്കുക,
    വിപരീതാര്‍ത്ഥം ധരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ penetration, ആച്ഛുരിത, ബഹുലതാന്തരം, മുഖവികാരം, മഹിള


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean