മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

minx Edit
    ഇളക്കക്കാരി, അസതി


minx Edit
Noun
    a seductive woman who uses her sex appeal to exploit men


Entries from Olam Open Database

Minx(noun)::
    ഇളക്കക്കാരി,
    അസതി,
    വിലാസിനി,
    അവിനീത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അദൈവ, അന്തകനൂര്‍, അന്നി, അംബോജാക്ഷകുടുംബിനി, വര്‍ണ്ണു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean