മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

migrate Edit
    കുടിയേറിപ്പാര്‍ക്കുക, സ്വദേശം വിട്ടു പോകുക


migrate Edit
Verb
    move from one country or region to another and settle there
eg: Many Germans migrated to South America in the mid-19th century


migrate Edit
Verb
    move periodically or seasonally
eg: birds migrate in the Winter


migrate Edit
Verb
    move periodically or seasonally
eg: The workers migrate to where the crops need harvesting


Entries from Olam Open Database

Migrate(verb)::
    ദേശാന്തരഗമനം നടത്തുക,
    സ്വദേശം വിട്ടു പോകുക,
    കുടിയേറിപ്പാര്‍ക്കുക,
    സ്വദേശം വിട്ടുപോകുക,
    ദേശാന്തരം ഗമിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ glower, പ്രത്യക്ഷി, പ്രധാനം, തിരികല്ല്, ശിലീന്ധ്രി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean