മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

metrical Edit
    ഛന്ദോബദ്ധമായ, ഛന്ദസ്സംബന്ധിയായ


metrical Edit
Adjective
    based on the meter as a standard of measurement
eg: metrical equivalents


metrical Edit
Adjective
    the rhythmic arrangement of syllables


Entries from Olam Open Database

Metrical(adjective)::
    ഛന്ദോബദ്ധമായ,
    അളവിനെ സംബന്ധിച്ച,
    ഛന്തസ്സംബന്ധിയായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lope, phosphorus, അക്ഷാവലി, യവം, മാചുണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean