മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

melancholy Edit
    സ്ഥായിയായ ശോകപ്രവണത, കുണ്ഠിതഭാവം


melancholy Edit
Noun
    a feeling of thoughtful sadness


melancholy Edit
Noun
    a constitutional tendency to be gloomy and depressed


melancholy Edit
Noun
    a humor that was once believed to be secreted by the kidneys or spleen and to cause sadness and melancholy


melancholy Edit
Adjective
    characterized by or causing or expressing sadness
eg: growing more melancholy every hour


melancholy Edit
Adjective
    characterized by or causing or expressing sadness
eg: we acquainted him with the melancholy truth


melancholy Edit
Adjective
    grave or even gloomy in character


Entries from Olam Open Database

Melancholy()::
    വിഷാദം,
    ശോകപ്രവണത,
    കുണ്ഠിതഭാവം,
    ശോകം,
    വൃഥ,
Melancholy(adjective)::
    വിഷാദമുള്ള,
    സദാ ഖിന്നനായ,
    ദുഃഖസൂചകമായ,
    വിഷാദ ശീലനായ,
    ദുഃഖകരമായ,
Melancholy(noun)::
    അവസാദം,
    ഖേദം,
    ശോകം,
    വ്യഥ,
    സ്ഥായിയായ ശോകപ്രവണത,
    വ്യാകുലഭ്രാന്ത്‌,
    വിഷണ്ണത,
    കുണ്‌ഠിതഭാവം,
    ഖിന്നത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ commen, അമിത്രീയ, അഭിലാവം, ഭട്ടി, ആഗാമി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean