മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

media Edit
    മാധ്യമങ്ങള്‍


media Edit
    വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കള്‍


Entries from Olam Open Database

Media(noun)::
    മാധ്യമം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ accretion, അഭ്യര്‍ഹന്‍, പ്രവാസം, ബ്രഹ്മമയം, വീണ്‍വാക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean