മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

manual Edit
adjective
    ഹസ്തവിഷയകമായ, കൈകൊണ്ടു ചെയ്ത
    of or relating to the hands
eg: manual dexterity


manual Edit
noun
    സഹായ ഗ്രന്ഥം, ലഘു ഗ്രന്ഥം
    a small handbook


manual Edit
Noun
    (military) a prescribed drill in handling a rifle


manual Edit
adjective
    മാനുഷിക യത്നം ആവശ്യമായ
    requiring human effort
eg: a manual transmission


manual Edit
adjective
    കായികമായ, കരകൃതമായ
    doing or requiring physical work
eg: manual laborer


Entries from Olam Open Database

Manual(adjective)::
    കൈവേലയായ,
    കൈകൊണ്ടു നിര്‍മ്മിച്ചതോ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആയ,
    കായികമായ,
    കരകൃതമായ,
    ഹസ്‌തവിഷയകമായ,
    കൈകൊണ്ടു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന,
    കരകൗശലപരമായ,
Manual(noun)::
    ഹസ്തവിഷയകമായ,
    യന്ത്രങ്ങള്‍കൊണ്ടല്ലാതെ കൈകള്‍കൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന,
    കൈകൊണ്ടു ചെയ്‌ത,
    സഹായ ഗ്രന്ഥം,
    ലഘു ഗ്രന്ഥം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അത്യന്തഗുണി, അലീകം, ഇറയിലി, പ്രവര്‍ത്ത്യ, മുച്ചൂടും


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean