മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

manoeuvre Edit
    സൈന്യസാമര്‍ത്ഥ്യപ്രയോഗം, സമരതന്ത്രം


manoeuvre Edit
Noun
    a military training exercise


manoeuvre Edit
Noun
    a plan for attaining a particular goal


manoeuvre Edit
Noun
    a deliberate coordinated movement requiring dexterity and skill
eg: he made a great manoeuvre


manoeuvre Edit
Noun
    a move made to gain a tactical end


manoeuvre Edit
Noun
    an action aimed at evading an opponent


manoeuvre Edit
Verb
    direct the course; determine the direction of travelling


manoeuvre Edit
Verb
    act in order to achieve a certain goal
eg: He manoeuvred to get the chairmanship


manoeuvre Edit
Verb
    act in order to achieve a certain goal
eg: She manoeuvred herself into the directorship


manoeuvre Edit
Verb
    perform a movement in military or naval tactics in order to secure an advantage in attack or defense


Entries from Olam Open Database

Manoeuvre(noun)::
    വിദഗ്‌ദ്ധമായ നടപടി,
    തന്ത്രപരമായ സേനാമുന്നേറ്റം,
    ആസൂത്രിതമായ സൈനികാഭ്യാസപ്രകടനം,
    സൈന്യസാമര്‍ത്ഥ്യപ്രയോഗം,
    സമരതന്ത്രം,
    കൗശലം,
    യുക്തിവൈഭവം,
    കപടോപായം,
    വിദഗ്‌ദ്ധ പ്രയോഗം,
Manoeuvre(verb)::
    കലാപരമായും യുക്തിപരമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുക,
    കപടോപായം,
    വിദഗ്ദ്ധപ്രയോഗം,
    യുദ്ധതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sarco, super ego, പ്രാജിത, മഞ്ജു, അങ്കഗണിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean