മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

malice Edit
    ഉള്‍പ്പക, അഹിതേച്ഛ, ദ്രോഹചിന്ത


malice Edit
Noun
    feeling a need to see others suffer


malice Edit
Noun
    the quality of threatening evil


Entries from Olam Open Database

Malice()::
    അസൂയ,
    അഹിതേച്ഛ,
Malice(adjective)::
    ദ്രോഹബൂദ്ധി,
    കല്‍പിച്ചുകൂട്ടിയുള്ള,
Malice(noun)::
    ഉള്‍പ്പക,
    ദ്രാഹചിന്ത,
    ദ്രാഹബുദ്ധി,
    വിദ്വേഷം,
    പക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ muddle, traction, അനധീനന്‍, പ്രാപ്പലക, വാത്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean