മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

malafide Edit
    ഉത്തമവിശ്വാസമില്ലാത്ത, വഞ്ചനാപരമായി ചെയ്യുന്ന


mala fide Edit
Adverb
    in bad faith; dishonestly


Entries from Olam Open Database

Malafide(adjective)::
    ഉത്തമവിശ്വാസമില്ലാത്ത,
    വ്‌ഞ്ചനാപരമായി ചെയ്യുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rhyme, അധശ്ചരന്‍, അജനനി, ആടിക്കുക, അസംഭവ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean