മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

magnesia Edit
    വിരേചക ഉപ്പ്


magnesia Edit
Noun
    a white solid mineral that occurs naturally as periclase; a source of magnesium


Entries from Olam Open Database

Magnesia(noun)::
    മഗ്നീഷ്യം ഓക്‌സൈഡ്‌,
    വിരേചക ഉപ്പ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അണ്ണാമല, അകുണ്ഠിത, ഊഹ, നീതിതന്ത്രം, ഭ്രാന്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean