മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

madonna Edit
    കന്യകമറിയം, കന്യാമറിയത്തിന്‍റെ ചിത്രമോ പ്രതിമയോ


Madonna Edit
Noun
    the mother of Jesus; Christians refer to her as the Virgin Mary; she is especially honored by Roman Catholics


Madonna Edit
Noun
    United States pop singer and sex symbol during the 1980s (born in 1958)


Entries from Olam Open Database

Madonna()::
    കന്യാമറിയത്തിന്‍റെ രൂപം,
    ഭവതി,
    കുലീന,
    കന്യാമറിയത്തിന്റെ ചിത്രമോ പ്രതിമയോ,
Madonna(noun)::
    കന്യകമറിയം,
    വിശുദ്ധകന്യാമറിയം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mullah, repercussion, പ്രജേശ്വരന്‍, ഭൃഗുജന്‍, ഋജുബുദ്ധി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean