മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

machismo Edit
    പുരുഷനായതിലുള്ള അമിതാഭിമാനം


machismo Edit
Noun
    exaggerated masculinity


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disillusion, irk, metropolitan, അവില്പുരി, ആവേദകഭൂതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean