മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

machinate Edit
    ഗൂഢാലോചന നടത്തുക, കൂടതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുക


machinate Edit
Verb
    arrange by systematic planning and united effort
eg: machinate a plot


machinate Edit
Verb
    engage in plotting or enter into a conspiracy, swear together


Entries from Olam Open Database

Machinate(verb)::
    ഗൂഢാലോചന നടത്തുക,
    കൂടതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ supremo, പ്രോഗസ്സ്, പ്രദ്യോതന്‍, ചാരുരവ, മാസലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean