മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

lumber Edit
    വിലക്ഷണമായി വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞു നടക്കുക


lumber Edit
Noun
    the wood of trees cut and prepared for use as building material


lumber Edit
Noun
    an implement used in baseball by the batter


lumber Edit
Verb
    move heavily or clumsily
eg: The heavy man lumbered across the room


lumber Edit
Verb
    cut lumber, as in woods and forests


Lumber
    സമുച്ചയിക്കുക


Entries from Olam Open Database

Lumber(noun)::
    പാഴ്‌വസ്‌തുക്കള്‍,
    പ്രയോജനമില്ലാത്ത സാധനങ്ങള്‍,
    വിലയില്ലാത്ത സാധനം,
    പഴയ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഫര്‍ണിച്ചറുകളും മറ്റും,
    ചപ്പുചവറുകള്‍,
    പ്രയോജനമറ്റ സാധനങ്ങള്‍,
Lumber(verb)::
    കൂട്ടിവയ്‌ക്കുക,
    ഇഴയുക,
    കൂമ്പാരമായി ഇടുക,
    കൂട്ടുക,
    നിസ്സാര സാമാനങ്ങള്‍ കൂട്ടിവച്ച്‌ അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുക,
    മരം മുറിച്ചിടുക,
    വിലക്ഷണമായി വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞു നടക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ controversial, soprano, അമ്പിളികാക്ക, ആസുരവാദ്യം, മിഞ്ചിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean