മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

lout Edit
    അപരിഷ്കൃതന്‍, പ്രാകൃതന്‍


lout Edit
Noun
    an awkward stupid person


Entries from Olam Open Database

Lout(noun)::
    ഗ്രാമ്യജനം,
    പൊട്ടന്‍,
    പൊണ്ണന്‍,
    തടിയന്‍,
    അപരിഷ്‌കൃതന്‍,
    പ്രാകൃതന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമൃതപഞ്ചാക്ഷരി, അകമലിവ്, ആഘ്രാത, പട്ടോലക്കാരന്‍, സരോജിനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean