മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

loopy Edit
    കിറുക്കുത്തരമുള്ള, ഭ്രാന്തുപിടിച്ച


loopy Edit
Adjective
    consisting of or covered with or having loops


loopy Edit
Adjective
    informal or slang term for mentally irregular


Entries from Olam Open Database

Loopy(adjective)::
    ചരിവുള്ള,
    ഭ്രാന്തുള്ള,
    ചാപല്യമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sniff, ഇങ്ങട്ട്, ബ്രാഹ്മച്ച്, വരട്ടെ, മുദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean