മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

loop Edit
    കണ്ണി, കുടുക്ക്


loop Edit
Verb
    move in loops
eg: The bicycle looped around the tree


loop Edit
Verb
    make a loop in
eg: loop a rope


loop Edit
Verb
    fly loops, perform a loop
eg: the stunt pilot looped his plane


loop Edit
Verb
    wind around something in coils or loops


loop Edit
Verb
    fasten or join with a loop
eg: He looped the watch through his belt


loop Edit
Noun
    fastener consisting of a metal ring for lining a small hole to permit the attachment of cords or lines


loop Edit
Noun
    anything with a round or oval shape (formed by a curve that is closed and does not intersect itself)


loop Edit
Noun
    (computer science) a single execution of a set of instructions that are to be repeated


loop Edit
Noun
    an inner circle of advisors (especially under President Reagan)
eg: he's no longer in the loop


loop Edit
Noun
    the basic pattern of the human fingerprint


loop Edit
Noun
    a computer program that performs a series of instructions repeatedly until some specified condition is satisfied


loop Edit
Noun
    the topology of a network whose components are serially connected in such a way that the last component is connected to the first component


loop Edit
Noun
    an intrauterine device in the shape of a loop


loop Edit
Noun
    a complete electrical circuit around which current flows or a signal circulates


loop Edit
Noun
    a flight maneuver; aircraft flies a complete circle in the vertical plane


Entries from Olam Open Database

Loop()::
    കുടുക്ക്,
    ഒരു നദിയിലെ വളവ്,
Loop(noun)::
    കണ്ണി,
    കുടുക്ക്‌,
    തൊപ്പികെട്ടുന്ന കയര്‍,
    കയറ്റുകുഴ,
    വളയം,
    ഗര്‍ഭനിരോധനത്തിനുള്ള ലൂപ്പ്‌,
    ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നടക്കുന്നത്‌ വരെ നിലവില്‍ ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനായി പ്രോഗ്രാമില്‍ നാം കൊടുക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശം,
    പരിഭ്രമണം,
    പ്രധാന റെയില്‍പ്പാതയില്‍ നിന്ന്‌ പിരിഞ്ഞ്‌ തിരികെ അതില്‍ വന്നു ചേരുന്ന റെയില്‍പ്പാത,
    സ്‌ത്രീകള്‍ക്കായുള്ള ഗര്‍ഭനിരോധന വളയം,
    വിമാനം കുത്തനെ വട്ടമിട്ട്‌ പറക്കുന്ന പ്രകടനം,
Loop(verb)::
    കുഴവയ്‌ക്കുക,
    കുടുക്കുക,
    കുടുക്കിടുക,
    ബന്ധിക്കുക,
    ഉറപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ set, അയോമുഖി, അപാര്‍ത്ഥിവ, ആനന്ദവല്ലി, പയറ്റിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean