മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

logarithm Edit
    സംവര്‍ഗ്ഗമാനം, വര്‍ഗ്ഗമാനസംഖ്യ


logarithm Edit
Noun
    the exponent required to produce a given number


Entries from Olam Open Database

Logarithm()::
    ലോഗരിഥം,
Logarithm(noun)::
    സംവര്‍ഗ്ഗമാനം,
    വര്‍ഗ്ഗമാനസംഖ്യ,
    സംവര്‍ഗ്ഗമാപകം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sibyline, tithe, അന്താരാഷ്ട്ര, ആപിംഗ, പുഷ്ടികര്‍മ്മം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean