മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

location Edit
    സ്ഥിതിസ്ഥാപനം, ഇടം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തല്‍


location Edit
Noun
    a point or extent in space


location Edit
Noun
    the act of putting something in a certain place


location Edit
Noun
    a determination of the place where something is


location Edit
Noun
    a workplace away from a studio at which some or all of a movie may be made
eg: they shot the film on location in Nevada


Entries from Olam Open Database

Location()::
    വായ്‌പ,
    വാസമുറപ്പിക്കല്‍,
    സ്ഥിതി സ്ഥാപനം,
Location(noun)::
    ഇടം ക്ലിപ്‌തപ്പെടുത്തല്‍,
    സ്ഥിതിസ്ഥാപനം,
    പ്രതിഷ്‌ഠാപനം,
    സന്നിവേശം,
    സ്റ്റുഡിയോയ്‌ക്കു പുറത്തുള്ള ചലച്ചിത്ര നിര്‍മ്മാണസ്ഥലം,
    മെമ്മറിയില്‍ ഡാറ്റ രേഖപ്പെടുത്താവുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങള്‍,
    സ്ഥലം,
    സ്ഥാനം,
    അവസ്ഥ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അന്തര്‍വ്വേശ്മികന്‍, വയസ്സന്‍, മേലുലക്, അവകാരം, അഭ്യദ്ധ്വം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean