മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

livery Edit
    ഭൃത്യവേഷം, സേവകന്മാരുടെ പ്രത്യേക വേഷം


livery Edit
Adjective
    suffering from or suggesting a liver disorder or gastric distress


livery Edit
Noun
    uniform worn by some menservants and chauffeurs


livery Edit
Noun
    the voluntary transfer of something (title or possession) from one party to another


livery Edit
Noun
    the care (feeding and stabling) of horses for pay


Entries from Olam Open Database

Livery(noun)::
    കുലീനരുടെ ഭൃത്യവര്‍ഗ്ഗവേഷം,
    ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം തൊഴിലാളികളുടെ ഒരേപോലെയുള്ള വേഷം,
    ഒരു വ്യവസായസംഘത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ യൂണിഫോം,
    ഭൃത്യവേഷം,
    സേവകന്‍മാരുടെ പ്രത്യേക വേഷം,
    വില്ല,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cute, verify, ബേബി, മുഖരം, അപൂര്‍വ്വാതിഥി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean