മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

listless Edit
    അശ്രദ്ധമായ, ഉദാസീനമായ


listless Edit
Adjective
    lacking zest or vivacity
eg: he was listless and bored


listless Edit
Adjective
    marked by low spirits; showing no enthusiasm
eg: reacted to the crisis with listless resignation


Entries from Olam Open Database

Listless(adjective)::
    അശ്രദ്ധമായ,
    ഉദാസീനമായ,
    അനുത്സുകമായ,
    ഒന്നിലും താത്പര്യമില്ലാത്ത,
    ക്ഷീണിച്ച,
    ഉന്മേഷമില്ലാത്ത,
    ഒന്നിലും താല്‍പര്യമില്ലാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ condone, അവയവസംസ്ഥാനം, അക്കളാരിത്തേങ്ങ, അബലാസ, മാണിക്കം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean