മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

link Edit
    ചങ്ങലക്കണ്ണി, കൊളുത്ത്


link Edit
Verb
    make a logical or causal connection


link Edit
Verb
    connect, fasten, or put together two or more pieces
eg: Link arms


link Edit
Verb
    be or become joined or united or linked
eg: The travelers linked up again at the airport


link Edit
Verb
    link with or as with a yoke


link Edit
Noun
    the means of connection between things linked in series


link Edit
Noun
    a fastener that serves to join or connect
eg: the walls are held together with metal links placed in the wet mortar during construction


link Edit
Noun
    the state of being connected


link Edit
Noun
    a connecting shape


link Edit
Noun
    a unit of length equal to 1/100 of a chain


link Edit
Noun
    (computing) an instruction that connects one part of a program or an element on a list to another program or list


link Edit
Noun
    a channel for communication between groups


link Edit
Noun
    a two-way radio communication system (usually microwave); part of a more extensive telecommunication network


link Edit
Noun
    an interconnecting circuit between two or more locations for the purpose of transmitting and receiving data


Entries from Olam Open Database

Link()::
    കൊളുത്ത്,
Link(noun)::
    ശൃംഗലാംഗം,
    ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി,
    യാത്രാഉപകരണം,
    രണ്ടു പ്രധാന ഇനങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്ന കഷണം,
    ചങ്ങലക്കണ്ണി,
    കൊളുത്ത്‌,
    സന്ധി,
    ബന്ധം,
    കെട്ട്‌,
Link(verb)::
    ബന്ധിപ്പിക്കുക,
    ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക,
    ബന്ധപ്പെടുക,
    കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക,
    കോര്‍ക്കുക,
    യോജിപ്പിക്കുക,
    ബന്ധപ്പെടുത്തുക,
    കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പല പ്രോഗ്രാമുകളെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത്‌ ഉപയോഗിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അട്ടിമധുരം, അപവദനം, അന്നരം, ബന്ധുത, ചാരുവാദി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean