മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

liberal Edit
    മനോവിശാലതയുള്ള, അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള


liberal Edit
Noun
    a person who favors a political philosophy of progress and reform and the protection of civil liberties


liberal Edit
Noun
    a person who favors an economic theory of laissez-faire and self-regulating markets


liberal Edit
Adjective
    showing or characterized by broad-mindedness
eg: a liberal newspaper


liberal Edit
Adjective
    having political or social views favoring reform and progress


liberal Edit
Adjective
    tolerant of change; not bound by authoritarianism, orthodoxy, or tradition


liberal Edit
Adjective
    given or giving freely
eg: a liberal backer of the arts


liberal Edit
Adjective
    not literal


Entries from Olam Open Database

Liberal()::
    ഉല്‍പതിഷ്‌ണു,
    വിശാലമനസ്കനായ,
    കൈയയച്ചുളള,
    യഥേഷ്ടമായ,
    പുരോഗമനവാദിയായ,
    ഉല്‍പതിഷ്ണുവായ,
Liberal(adjective)::
    ഔദാര്യമോ സൗജന്യമോ നല്‌കുന്ന,
    തുറന്ന മനസ്സുള്ള,
    മനോവിശാലതയുള്ള,
    അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്യ്രമുള്ള,
    യഥേഷ്‌ടമായ,
    ഉദാരമതിയായ,
    വിശാലമനസ്‌ക്കനായ,
    നവീകരണേച്ഛുവായ,
Liberal(noun)::
    വിശാല മനസ്‌കന്‍,
    പുരോഗമനവാദി,
    മഹാശയന്‍,
    മഹാനുഭാവന്‍,
    നവീകരണവാദി,
    ഉദാരചിത്തന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ batty, enclose, inhibition, അന്തര്‍ദ്ദശ, ആത്തിരമ്മ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean