മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

libel Edit
    അപകീര്‍ത്തികരമായ ലേഖനം


libel Edit
Noun
    a false and malicious publication printed for the purpose of defaming a living person


libel Edit
Noun
    the written statement of a plaintiff explaining the cause of action (the defamation) and any relief he seeks


libel Edit
Verb
    print slanderous statements against
eg: The newspaper was accused of libeling him


Entries from Olam Open Database

Libel(noun)::
    അപകീര്‍ത്തികരമായ ദുരാരോപണം,
    അപകീര്‍ത്തികരമായ പ്രക്ഷേപണം,
    രേഖാമൂലമായ അപവാദം,
    അപകീര്‍ത്തികരമായ ലേഖനം,
    അപകീര്‍ത്തികരമായ പ്രസിദ്ധീകരണം,
    അപരാധാരോപണം,
Libel(verb)::
    രേഖാമൂലമായി അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുക,
    മാനനഷ്‌ടം വരുത്തുന്ന ലേഖനം എഴുതുക,
    അപകീര്‍ത്തിക്കേസ്‌ കൊടുക്കുക,
    ലേഖനത്തിന്‍റെ പ്രസിദ്ധീകരണം,
    അപവാദം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ felon, sign, ആര്‍ത്തദ്ധ്വനി, ഒരുമിപ്പ്, വെന്തിങ്ങ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean