മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

levity Edit
    ലഘുത്വം, ഗൗരവഹീനത


levity Edit
Noun
    feeling an inappropriate lack of seriousness


levity Edit
Noun
    a manner lacking seriousness


Entries from Olam Open Database

Levity(noun)::
    നിസ്സാരമാക്കല്‍,
    ലാഘവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍,
    വിനോദം,
    മനശ്ചാഞ്ചല്യം,
    ചാപല്യം,
    അസ്ഥിരത,
    ലഘുത്വം,
    ഗൗരവഹീനത,
    ആലോചനാരാഹിത്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beat about, അലക്ഷ്മിക, മനിച്ചം, dissoluble, golem


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean