മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

legerdemain Edit
    കയ്യടക്കം, കണ്‍കെട്ടുവിദ്യ


legerdemain Edit
Noun
    an illusory feat; considered magical by naive observers


Entries from Olam Open Database

Legerdemain(noun)::
    കയ്യടക്കം,
    കണ്‍കെട്ടുവിദ്യ,
    ചെപ്പടിവിദ്യ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mastectomy, അടരുഷം, ഇടച്ചുരിക, ബ്രാഹ്മകല്പം, ചെറുമ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean