മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

lead Edit
    വഴിക്കാട്ടുക, നയിക്കുക, പ്രേരിപ്പിക്കുക
    Take somebody somewhere, Travel in, front of; go in advance of others


lead Edit
    കാരീയം, ഈയത്തകിട്, (പെന്‍സിലിന്റെ നടുവില്‍ കാണുന്ന) ഈയക്കോല്
    (n)Mixture of, graphite with clay in different degrees of hardness; the marking, substance in a pencil


lead Edit
Verb
    take somebody somewhere
eg: We lead him to our chief


lead Edit
Verb
    have as a result or residue


lead Edit
Verb
    tend to or result in
eg: This remark lead to further arguments among the guests


lead Edit
Verb
    travel in front of; go in advance of others


lead Edit
Verb
    cause to undertake a certain action
eg: Her greed led her to forge the checks


lead Edit
Verb
    stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point


lead Edit
Verb
    be in charge of


lead Edit
Verb
    be ahead of others; be the first


lead Edit
Verb
    be conducive to
eg: The use of computers in the classroom lead to better writing


lead Edit
Verb
    lead, as in the performance of a composition


lead Edit
Verb
    lead, extend, or afford access


lead Edit
Verb
    move ahead (of others) in time or space


lead Edit
Verb
    cause something to pass or lead somewhere


lead Edit
Verb
    preside over


lead Edit
Noun
    an advantage held by a competitor in a race
eg: he took the lead at the last turn


lead Edit
Noun
    evidence pointing to a possible solution
eg: the police are following a promising lead


lead Edit
Noun
    a position of leadership (especially in the phrase 'take the lead')
eg: he takes the lead in any group


lead Edit
Noun
    a position of leadership (especially in the phrase 'take the lead')
eg: we were just waiting for someone to take the lead


lead Edit
Noun
    a position of leadership (especially in the phrase 'take the lead')
eg: they didn't follow our lead


lead Edit
Noun
    the angle between the direction a gun is aimed and the position of a moving target (correcting for the flight time of the missile)


lead Edit
Noun
    the introductory section of a story
eg: it was an amusing lead-in to a very serious matter


lead Edit
Noun
    (sports) the score by which a team or individual is winning


lead Edit
Noun
    an actor who plays a principal role


lead Edit
Noun
    (baseball) the position taken by a base runner preparing to advance to the next base
eg: he took a long lead off first


lead Edit
Noun
    an indication of potential opportunity
eg: a good lead for a job


lead Edit
Noun
    a news story of major importance


lead Edit
Noun
    the timing of ignition relative to the position of the piston in an internal-combustion engine


lead Edit
Noun
    restraint consisting of a rope (or light chain) used to restrain an animal


lead Edit
Noun
    a jumper that consists of a short piece of wire
eg: it was a tangle of jumper cables and clip leads


lead Edit
Noun
    the playing of a card to start a trick in bridge
eg: the lead was in the dummy


lead
    വയോരംഗം, ഗുരുപത്രം, ശിരാവൃത്തം, ഈയം, ആട്ടുക, കാസീസം, ഇയ്യം, ദ്രവംഗം, ത്രപുബന്ധകം, വര്‍ദ്ധം, ബധ്രം, പിച്ചടം, മുന്നിട്ടുനില്‍ക്കുക, മുന്നിടുക, സര്‍പ്പാഹ്വം, പരിപിഷ്ടകം, സംവഹനം, സീസം, യോഗേഷ്ടം, ഹിമം, സംവാഹനം, ചീനപിഷ്ടം, കൊണ്ടുപോകുക, ഹ്രീകു


Entries from Olam Open Database

Lead()::
    ഈയത്തകിട്‌,
    അച്ചടിയില്‍ വരികള്‍ക്കിടയില്‍ ഇടമുണ്ടാവാനിടുന്ന ലെഡ്ഡ്‌,
    ഈയക്കട്ടി,
    പെന്‍സിലിലെ ഈയക്കോല്,
Lead(noun)::
    അന്തരം,
    വിവരം,
    അടയാളം,
    ഈയം,
    കാരീയം,
    ഈയക്കോല്‍,
    നേതൃത്വം,
    നായകത്വം,
    വഴികാട്ടല്‍,
    മാര്‍ഗദര്‍ശനം,
    ആരംഭം,
    മാതൃക,
Lead(verb)::
    കൊണ്ടുപോകുക,
    വഴികാട്ടുക,
    സ്വാധീനിക്കുക,
    എത്തിച്ചേരുക,
    മുന്‍പിലായിരിക്കുക,
    നയിച്ചുകൊണ്ടുപോകുക,
    നായകനാകുക,
    ഈയം പൊതിയുക,
    അച്ചടിവരികളുടെയിടയ്‌ക്ക്‌ ലെഡ്ഡിടുക,
    നയിക്കുക,
    വഞ്ചിക്കുക,
    നേതൃത്വം വഹിക്കുക,
    വശീകരിക്കുക,
    പ്രേരിപ്പിക്കുക,
    ആദ്യം ചീട്ടിറക്കുക,
    മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശിയായിരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ influx, അസംഹാര്യ, അന്തഃപാതി, അഭ്രപിശാചകന്‍, പ്രകേതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean