മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

laurel Edit
    ലതാകിരീടം


laurel Edit
    ബഹുമാനം, കീര്‍ത്തി
    Any of various aromatic trees of the laurel family


laurel Edit
Noun
    any of various aromatic trees of the laurel family


laurel Edit
Noun
    (antiquity) a wreath of laurel foliage worn on the head as an emblem of victory


Laurel Edit
Noun
    United States slapstick comedian (born in England) who played the scatterbrained and often tearful member of the Laurel and Hardy duo who made many films (1890-1965)


Entries from Olam Open Database

Laurel(noun)::
    നെന്മേനിവാക,
    ലതാകിരീടം,
    ബഹുമാനം,
    കീര്‍ത്തി,
    കിരീടം,
    പുന്നാകം,
    പുന്നമരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ boot, അകര്‍ത്തൃത്വം, മണന്തന്‍, മാഷാശം, മുമ്മലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean