മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

larva Edit
    മുട്ടപൊട്ടിയിറങ്ങിയ ഉടനെയുള്ള പുഴു


larva Edit
Noun
    the immature free-living form of most invertebrates and amphibians and fish which at hatching from the egg is fundamentally unlike its parent and must metamorphose


Entries from Olam Open Database

Larva(noun)::
    കോശകൃമി,
    മിട്ടില്‍,
    കന്പിളിപ്പുഴു,
    കൃമിപ്രായം,
    മുട്ട പൊട്ടിയിറങ്ങിയ ഉടനെയുള്ള പുഴു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ defunct, snug, transmissible, അമൃതമയൂഖന്‍, അകുശലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean