മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

lapse Edit
    ഓര്‍മ്മപ്പിശക്, അബദ്ധം


lapse Edit
Noun
    a mistake resulting from inattention


lapse Edit
Noun
    a break or intermission in the occurrence of something
eg: a lapse of three weeks between letters


lapse Edit
Noun
    a failure to maintain a higher state


lapse Edit
Verb
    pass into a specified state or condition


lapse Edit
Verb
    end, at least for a long time
eg: The correspondence lapsed


lapse Edit
Verb
    drop to a lower level, as in one's morals or standards


lapse Edit
Verb
    go back to bad behavior


lapse Edit
Verb
    let slip
eg: He lapsed his membership


lapse Edit
Verb
    pass by


Entries from Olam Open Database

Lapse()::
    ഓര്‍മ്മപ്പിശക്,
    വീഴ്ച,
    പിശക്,
    തെറ്റ്‌,
    ധാര്‍മ്മികച്യുതി,
Lapse(noun)::
    കാലപ്രവാഹം,
    ഓര്‍മ്മപ്പിശക്‌,
    അബദ്ധം,
    ഭ്രംശം,
    വീഴ്‌ച,
    വിശ്വാസത്യാഗം,
    ഉപേക്ഷിയാലുള്ള അവകാശനഷ്‌ടം,
    അധികാരലോപം,
    കാലഗതി,
Lapse(verb)::
    റദ്ദാക്കുക,
    വഴിപിഴയ്‌ക്കുക,
    വിശ്വാസത്തില്‍ നിന്നകലുക,
    അസാധുവാകുക,
    ഉദ്യമത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ട്‌ സ്ഥാനം പാലിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരിക,
    തെറ്റിപ്പോകുക,
    ഒഴുകുക,
    ശമിക്കുക,
    കാലം കഴിയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ neigh, toddy, trustee, അന്തര്‍വ്വംശികന്‍, ബിന്ദുകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean