മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

languish Edit
    മെലിയുക, തളരുക, വാടുക


languish Edit
Verb
    lose vigor, health, or flesh, as through grief


languish Edit
Verb
    have a desire for something or someone who is not present


languish Edit
Verb
    become feeble
eg: The prisoner has been languishing for years in the dungeon


Entries from Olam Open Database

Languish(verb)::
    കുറയുക,
    മെലിയുക,
    തളരുക,
    വാടുക,
    ക്ഷീണിക്കുക,
    ചുണകെടുക,
    കുഴങ്ങുക,
    തളര്‍ത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ജീവിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ repugnance, saturnine, ഭൗമ്യകൂലി, മടവയ്ക്കുക, മതാന്തരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean