മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

lachrymal Edit
    കണ്ണുനീരിനെക്കുറിച്ചുള്ള, കണ്ണുനീരിനായുള്ള


lachrymal Edit
Adjective
    of or relating to tears


lachrymal Edit
Adjective
    relating to or located near the organ that produces tears


Entries from Olam Open Database

Lachrymal(adjective)::
    കണ്ണുനീരിനെക്കുറിച്ചുള്ള,
    ബാഷ്‌പോല്‍പ്പാദമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ batik, ഭത്ത, ഭൂമിപടം, ചിബുകം, വാത്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean