മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

kudos Edit
    മഹിമ, പ്രശസ്തി


kudos Edit
Noun
    an expression of approval and commendation


Entries from Olam Open Database

Kudos()::
    മഹിമ,
    പ്രശസ്‌തി,
    സ്‌തുതി,
Kudos(noun)::
    ഗര്‍വ്വ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ delicacy, toxicity, അംഗുലിത്രാണം, ചെങ്കല്ല്, മാലവാര്‍കുഴലി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean