മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

knight Edit
    അശ്വാരൂഢ വീരയോദ്ധാവ്


knight Edit
Noun
    originally a person of noble birth trained to arms and chivalry; today in Great Britain a person honored by the sovereign for personal merit


knight Edit
Noun
    a chessman shaped to resemble the head of a horse; can move two squares horizontally and one vertically (or vice versa)


knight Edit
Verb
    raise (someone) to knighthood
eg: The Beatles were knighted


Entries from Olam Open Database

Knight(noun)::
    യോദ്ധാവ്‌,
    അശ്വാരൂഢനായ പോരാളി,
    സര്‍ എന്ന ബിരുദമുള്ള പദവി വഹിക്കുന്ന ആള്‍,
    അശ്വാരൂഢ വീരയോദ്ധാവ്‌,
    പരാക്രമി,
    സര്‍ എന്ന ബിരുദമുള്ള പദവി,
    സ്ഥാനി,
    പ്രഭു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cater, graft, ഉദ്യാനവിരുന്ന്, പട്ടുറുമാല്‍, ഏതായാലും


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean