മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

kite Edit
    പട്ടം
    Plaything consisting of a light frame covered with tissue, paper; flown in wind at end of a string


kite Edit
Noun
    a bank check that has been fraudulently altered to increase its face value


kite Edit
Noun
    a bank check drawn on insufficient funds at another bank in order to take advantage of the float


kite Edit
Noun
    plaything consisting of a light frame covered with tissue paper; flown in wind at end of a string


kite Edit
Noun
    any of several small graceful hawks of the family Accipitridae having long pointed wings and feeding on insects and small animals


kite Edit
Verb
    increase the amount (of a check) fraudulently
eg: He kited many checks


kite Edit
Verb
    get credit or money by using a bad check
eg: The businessman kited millions of dollars


kite Edit
Verb
    soar or fly like a kite
eg: The pilot kited for a long time over the mountains


kite Edit
Verb
    fly a kite
eg: Kids were kiting in the park


kite Edit
Verb
    fly a kite
eg: They kited the Red Dragon model


Kite
    ശ്യേനം, പരുന്ത്, കാമാന്ധം, മൃഗേന്ദ്രചടകം, പെരിങ്കുരികില്‍, പാറ്, പത്രം


Entries from Olam Open Database

Kite(noun)::
    പട്ടം,
    ഗരുഡന്‍,
    പ്രാപ്പിടിയന്‍റെ വര്‍ഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷി,
    രാജാളിപ്പക്ഷി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ exclamation, ignominious, ബഹുപ്രദം, മലി, മംഗല്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean