മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

kibosh Edit
    വിഡ്ഢിത്തം, അസംബന്ധം


kibosh Edit
Verb
    stop from happening or developing


Entries from Olam Open Database

Kibosh(noun)::
    പാഴ്‌വാക്ക്‌,
    വിഡ്‌ഢിത്തം,
    അസംബന്ധം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bliss, ഭൗതം, ചൗക്ഷ, കാതലന്‍, സുഖിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean