മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

kernel Edit
    ഫലബീജം, അണ്ടി


kernel Edit
Noun
    the inner and usually edible part of a seed or grain or nut or fruit stone
eg: black walnut kernels are difficult to get out of the shell


kernel Edit
Noun
    a single whole grain of a cereal
eg: a kernel of corn


kernel Edit
Noun
    the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience


kernel
    അണ്ടി


Entries from Olam Open Database

Kernel()::
    പരിപ്പ്,
    വിത്ത്,
    പ്രധാന ഭാഗം,
    ഫലബീജം,
    കുരു,
Kernel(noun)::
    അണ്ടി,
    സത്ത്‌,
    പ്രധാനവിഷയം,
    ഹാര്‍ഡ്‌ വെയര്‍ ഭാഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനനിര്‍ണയം തുടങ്ങി അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ്‌ സംവിധാന വിഭാഗം,
    പരിപ്പ്‌,
    അന്തസ്സാരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആസ്വദനീയ, മുമ്മാല്‍, കെടുമ്പന്‍, സൂക്ഷ്മന്‍, ജനചക്ഷുസ്സ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean