മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

keralites Edit
    കേരളീയര്‍
    A person who is a native of Kerala State in India


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ debenture, end up, മിത്രവിന്ദന്‍, അലാഹം, ഉള്ള്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean