മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

jurisdiction Edit
    നീതിന്യായപരിപാലനം, ന്യായാധികാരം


jurisdiction Edit
Noun
    (law) the right and power to interpret and apply the law
eg: courts having jurisdiction in this district


jurisdiction Edit
Noun
    in law; the territory within which power can be exercised


Entries from Olam Open Database

Jurisdiction(noun)::
    നിയമാധികാരം,
    അധികാരാതിര്‍ത്തി,
    നീതിന്യായപരിപാലനം,
    ന്യായാധികാരം,
    നിയമപരിപാലനാധികാരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bah, damsel, wherever, ആയി, അകൃത്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean