മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

judo Edit
    ഒരു തരം ജാപ്പനീസ് മല്ലയുദ്ധം


judo Edit
Noun
    a sport adapted from jujitsu (using principles of not resisting) and similar to wrestling; developed in Japan


Entries from Olam Open Database

Judo(noun)::
    ഒരുതരംജാപ്പനീസ്‌ മല്ലയുദ്ധം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ assess, unicellular, ഇല്ലെങ്കില്‍, ഫലാഗമം, ബാലുകായന്ത്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean