മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

jigger Edit
    പൊന്നരിക്കുന്നവന്‍, അരിപ്പ


jigger Edit
Noun
    a small glass adequate to hold a single swallow of whiskey


jigger Edit
Noun
    any small mast on a sailing vessel; especially the mizzenmast of a yawl


jigger Edit
Noun
    larval mite that sucks the blood of vertebrates including human beings causing intense irritation


Entries from Olam Open Database

Jigger(noun)::
    പൊന്നരിക്കുന്നവന്‍,
    അരിപ്പ,
    കുലാലയന്ത്രം,
Jigger(verb)::
    കുലുക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ encore, മുടി, മൂഢഗര്‍ഭം, അച്ചട്ട്, അരാജക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean