മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

jangle Edit
    കഠോരമായി ശബ്ദിക്കുക, കലഹിക്കുക


jangle Edit
Verb
    make a sound typical of metallic objects


jangle Edit
Noun
    a metallic sound
eg: the jangle of spurs


Entries from Olam Open Database

Jangle(adjective)::
    അലോസരപ്പെടുത്തുക,
    കഠോരമായി,
Jangle(noun)::
    ചിലമ്പല്‍,
    ചിലന്പലുണ്ടാക്കുക,
Jangle(verb)::
    ചിലമ്പലുണ്ടാക്കുക,
    ശബ്‌ദിക്കുക,
    കലഹിക്കുക,
    ചിലയ്‌ക്കുക,
    ശണ്‌ഠകൂടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sequacious, അവദ്ധം, വിശുദ്ധ, മാതംഗലീല, അസ്വാധീന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean